Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Statut


Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

(w języku niemieckim:
Vereinsstatuten des Vereins Polnischer Ingenieurinnen und Ingenieure in Österreich)


§ 1
Nazwa, siedziba i zakres działalności

1)Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.
2)W języku niemieckim nazwa Stowarzyszenia brzmi:
Verein Polnischer Ingenieurinnen und Ingenieure in Österreich
Dopuszcza się pisanie nazwy przy stosowaniu wielkich liter również w postaci:
VEREIN POLNISCHER INGENIEURE IN ÖSTERREICH
Nie oznacza to w żadnym wypadku zmiany treści nazwy zgodnie z punktem 1.
3)Stowarzyszenie ma siedzibę w Wiedniu i prowadzi działalność na całym obszarze Austrii.
4)Planowane jest utworzenie stowarzyszeń filialnych we wszystkich krajach związkowych.
5)Stowarzyszenie posiada własny herb (patrz: strona tytułowa Statutu).


§ 2
Cele

Stowarzyszenie, którego działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, ma za zadanie:
1)zrzeszanie inżynierów i techników w celu realizacji działań zawodowych, naukowych oraz społecznych,
2)wymianę i poszerzanie informacji technicznych oraz doświadczeń zawodowych,
3)wspieranie i inicjowanie współpracy technicznej, naukowej i gospodarczej pomiędzy Republiką
Austriacką a Rzeczpospolitą Polską,
4)współpracę z austriackimi, polskimi i międzynarodowymi naukowo-technicznymi stowarzyszeniami,
przedsiębiorstwami technicznymi i organizacjami,
5)reprezentowanie i wspieranie interesów zawodowych członków stowarzyszenia,
6)wspieranie i pomoc dla młodych inżynierów i techników,
7)pielęgnacja etyki zawodowej i honoru inżyniera,
8)wspieranie austriacko-polskiej współpracy przede wszystkim w zakresie zawodowym, technicznym,
gospodarczym, kulturalnym, sportowym i społecznym.
9)przyczynianie się do pełnej integracji Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
.

§ 3
Środki służące do osiągnięcia celów Stowarzyszenia

1)Cele Stowarzyszenia powinny być realizowane poprzez stosowanie wymienionych w punkcie 2 oraz 3
środków ideowych oraz materialnych.
2)Jako środki ideowe rozumieć należy przede wszystkim wykłady, zebrania, wieczory dyskusyjne oraz
informacyjne, działalność wyjazdową, zebrania towarzyskie, imprezy kulturalne i sportowe, założenie
własnej biblioteki, jak również wydawanie biuletynu Stowarzyszenia i innych publikacji.
3)Konieczne do prowadzenia działalności środki materialne gromadzone są ze składek członkowskich,
zysków z organizowanych imprez, z własnych przedsięwzięć Stowarzyszenia, datków, dotacji oraz innych środków.

§ 4
Rodzaje członkostwa

1)Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, organizacyjnych oraz honorowych.
2)Członkami zwyczajnymi są ci inżynierowie oraz technicy, jak również ukierunkowane technicznie osoby prawne, i prawnie uznane spółki osobowe, które mają osobiste, zawodowe lub społeczne związki między Polską i Austrią, wspierają działalność i cele Stowarzyszenia swoją lojalną i honorową postawą, płacą wpisowe, składki, oraz biorą czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
3)Członkami nadzwyczajnymi są te osoby fizyczne, które nie mogą spełniać wszystkich warunków stawianych członkom zwyczajnym, popierają jednak działalność Stowarzyszenia przede wszystkim przez opłacanie podwyższonej składki członkowskiej.
4)Członkami organizacyjnymi są te osoby prawne i prawnie uznane spółki osobowe, które nie mogą spełniać wszystkich warunków stawianych członkom zwyczajnym, popierają jednak działalność Stowarzyszenia przede wszystkim przez opłacanie podwyższonej składki członkowskiej.
5)Członkami honorowymi są osoby fizyczne, którym godność tą przyznano ze względu na szczególne zasługi wobec Stowarzyszenia.


§ 5
Uzyskanie członkostwa

1)Członkami Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne i prawomocne spółki osobowe, które spełniają warunki wymagane w § 4.
2)Ostateczną decyzję o uzyskaniu członkostwa zwyczajnego, nadzwyczajnego jak i organizacyjnego podejmuje Prezydium, któremu przysługuje prawo odmowy przyznania członkostwa bez podania powodów.
3)Przyznanie Członkostwa Honorowego obywa się na wniosek Prezydium przez Walne Zgromadzenie.


§ 6
Wygaśnięcie członkostwa

1)Członkostwo wygasa w przypadku śmierci (w przypadku osób prawnych oraz spółek osobowych przez
utratę osobowości prawnej), dobrowolnego wystąpienia, oraz przez wykluczenie.
2)Wystąpienie możliwe jest w dniu 31 grudnia każdego roku, należy o nim jednak poinformować pisemnie Prezydium, zachowując co najmniej miesięczne wyprzedzenie.
3)Prezydium może wykluczyć członka, jeżeli pomimo trzykrotnego upomnienia, zwleka on z zapłatą składek dłużej niż 6. miesięcy (licząc od dnia nadania na poczcie ostatniego upomnienia). Wykluczenie nie anuluje obowiązku uiszczenia zaległej składki członkowskiej.
4)Wykluczenie członka z szeregów Stowarzyszenia może zostać dokonane przez Prezydium także w wypadku jaskrawego naruszenia innych obowiązków członkowskich, zachowania sprzecznego z zasadami honoru lub zachowania określonego w § 15 pkt.4. Dopuszczalne jest odwołanie się od decyzji Prezydium o wykluczeniu do Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia odnośnej decyzji przez Walne Zgromadzenie prawa członka ulegają zawieszeniu.
5)Odebranie honorowego członkostwa może być orzeczone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydium z przyczyn wymienionych w pkt. 4.


§ 7
Prawa i obowiązki członka

1)Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i korzystać z wyposażenia i usług Stowarzyszenia. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia, jak również czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym i honorowym.
2)Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do popierania Stowarzyszenia w miarę swoich sił i do zaniechania wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić opinii oraz celom Stowarzyszenia. Członkowie winni przestrzegać statutów i uchwał władz stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni, jak i organizacyjni zobowiązani są do punktualnego płacenia wpisowego oraz składek członkowskich w wysokości ustalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie.
3)Członkowie organizacyjni mają prawo umieszczenia linku (odnośnika) do swojej witryny internetowej w witrynie Stowarzyszenia.


§ 8
Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie (§§ 9 i 10), Prezydium (§§ 11 do 13), Komisja Rewizyjna (§ 14), oraz Sąd Koleżeński (§ 15).


§ 9
Walne Zgromadzenie

1)Walne Zgromadzenie jest "Zgromadzeniem członków Stowarzyszenia" zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku.
2)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu czterech tygodni na mocy uchwały Prezydium, uchwały zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub też na pisemny i uzasadniony wniosek minimum jednej dziesiątej członków, względnie na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3)Zarówno na zwyczajne, jak i na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie należy zwoływać wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie (licząc od daty stempla pocztowego nadania zaproszenia), faksem, lub pocztą elektroniczną (na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez członka do wiadomości Prezydium) co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie musi zawierać planowany porządek obrad. Za zwołanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialne jest Prezydium
4)Wnioski na Walne Zgromadzenie należy składać do Prezydium Stowarzyszenia na piśmie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem ustalonego terminu Walnego Zgromadzenia (licząc od daty stempla pocztowego, przy użyciu faksu, lub poczty elektronicznej - żądając potwierdzenia odbioru mailu).
5)Ważne uchwały - z wyjątkiem uchwał dotyczących wniosku o powołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - mogą być podejmowane wyłącznie odnośnie punktów umieszczonych w porządku obrad.
6)Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Osoby prawne jak i spółki osobowe reprezentowane są przez osobę do tego uprawnioną. Prawo udziału w głosowaniu mają jedynie członkowie zwyczajni i honorowi. Każdy członek posiada jeden głos. Dopuszczalne jest przeniesienie prawa głosu drogą udzielenia pisemnego pełnomocnictwa innemu Członkowi Stowarzyszenia.
7)Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków, którzy się na nim stawili.
8)Wybory oraz podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu odbywają się z reguły zwykłą większością głosów. Uchwały zmieniające Statut Stowarzyszenia lub rozwiązujące Stowarzyszenie, wymagają jednakże większości dwóch trzecich wszystkich oddanych i ważnych głosów.
9)Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezydent, a przypadku niemożliwości pełnienia przez niego (lub nią) obowiązków, jego (lub jej) zastępca. W przypadku, gdy i to jest niemożliwe, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem, obecny na Zgromadzeniu członek Prezydium.


§ 10
Zadania Walnego Zgromadzenia

Do wyłącznych zadań Walnego Zgromadzenia należą następujące obowiązki:
a) przyjęcie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu przy udziale Komisji Rewizyjnej;
b) uchwalenie budżetu;
c) powołanie oraz zwalnianie członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej;
d) zatwierdzanie czynności prawnych między członkami Komisji Rewizyjnej a Stowarzyszeniem;
e) udzielenie absolutorium dla Prezydium;
f) określanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich dla członków zwyczajnych
i nadzwyczajnych;
g) przyznawanie i odbieranie honorowego członkostwa na wniosek Prezydium;
h) orzekanie w sprawie odwołania od decyzji o wykluczeniu z szeregów członków
Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał o zmianach statutowych oraz dobrowolnym rozwiązaniu Stowarzyszenia,
j) narady oraz podejmowanie uchwał w sprawie złożonych wniosków zgodnie z § 9 punkt obradowanie nad pozostałymi tematami przewidzianymi w porządku obrad.


§ 11
Prezydium

1)Prezydium składa się z siedmiu członków: Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarza Generalnego, Zastępcy Sekretarza Generalnego, Skarbnika, Zastępcy Skarbnika oraz 1 członka Prezydium.
2)Prezydium wybierane jest przez Walne Zgromadzenie. W przypadku rezygnacji wybranego członka, Prezydium uprawnione jest, do dokooptowania innego wybieralnego członka, co wymaga uzyskania późniejszej zgody na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli ze względu na zaniechanie uzupełnienia składu osobowego przez dobór członka Prezydium jest ono niezdolne do działania na okres niemożliwy do określenia, każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo do niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu wybrania nowego Prezydium. Jeżeli również członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą spełnić swych funkcji, każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, zdający sobie sprawę z powagi sytuacji, winien natychmiast wystąpić do właściwego sądu o wyznaczenie kuratora, który niezwłocznie zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3)Kadencja Prezydium wynosi dwa lata. Możliwy jest ponowny wybór.
4)Zebrania Prezydium zwoływane są pisemnie lub ustnie przez Prezydenta, a jeżeli jest to niemożliwe, przez jego/jej zastępcę. Jeżeli także zastępca na nieprzewidywalny okres nie może pełnić swej funkcji, posiedzenie Prezydium może zwołać każdy z pozostałych członków Prezydium.
5)Prezydium ma prawo podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o zebraniu i jeżeli przynajmniej połowa z nich jest obecna.
6)Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
7)Prezydium przewodniczy Prezydent a jeżeli nie jest to możliwe, jego zastępca. W przypadku, gdy i to jest niemożliwe pracy Prezydium przewodniczy najstarszy wiekiem, obecny członek Prezydium.
8)Funkcja członka Prezydium wygasa przez zgon, upływ kadencji (ust.3), zwolnienie (ust.9) lub rezygnację (ust.10).
9)Walne Zgromadzenie może w dowolnym czasie zwolnić zarówno całe Prezydium, jak i jego poszczególnych członków. Zwolnienie obowiązuje od momentu wskazania nowego Prezydium, lub nowego członka Prezydium.
10)Każdy z członków Prezydium może pisemnie zgłosić swoją rezygnację. Rezygnację tę należy skierować do Prezydium, a w przypadku rezygnacji całego Prezydium do Walnego Zgromadzenia. Rezygnacja nabiera mocy obowiązującej dopiero po wybraniu nowego Prezydium lub następcy członka, który zrezygnował z pełnienia swej funkcji (ust. 2).


§ 12
Zakres obowiązków Prezydium

Prezydium odpowiada za kierowanie Stowarzyszeniem. Jest ono "organem kierowniczym" Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z 2002 r. Prezydium wypełnia wszystkie zadania, które nie są przydzielone statutowo innym organom Stowarzyszenia. W zakres obowiązków Prezydium wchodzą w szczególności następujące zadania:
1) opracowanie budżetu rocznego, jak również sporządzenie raportu i zamknięcie bilansu,
2) przygotowanie Walnego Zgromadzenia,
3) powoływanie zwyczajnego oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) przyjmowanie, wykluczanie oraz skreślanie członków zwyczajnych oraz nadzwyczajnych, jak
i organizacyjnych
6) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,


§ 13
Szczególne obowiązki członków Prezydium

1) Prezydent prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia. Sekretarz Generalny pomaga Prezydentowi w prowadzeniu działalności Stowarzyszenia
2) Prezydent reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Pisma Stowarzyszenia wymagają dla ich ważności podpisów Prezydenta i Sekretarza Generalnego, a pisma dotyczące spraw finansowych (zawierające decyzje majątkowe) - Prezydenta i Skarbnika. Czynności prawne dokonywane między członkami Prezydium a Stowarzyszeniem wymagają zgody dodatkowego (innego) członka Prezydium.
3) Skuteczne prawne pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz lub do składania podpisu w imieniu Stowarzyszenia mogą być udzielane wyłącznie przez członków Prezydium wymienionych w ust. 2.
4) W wypadku zagrażającego ryzyka z powodu zwłoki Prezydent ma prawo do wydawania samodzielnych dyspozycji na własną odpowiedzialność, nawet w tych sprawach, które należą do zadań Walnego Zgromadzenia lub Prezydium, przy czym kroki te wymagają późniejszego zatwierdzenia przez właściwy organ Stowarzyszenia.
5) Prezydent prowadzi Walne Zgromadzenia i zebrania Prezydium
6) Sekretarz Generalny sporządza protokoły z Walnego Zgromadzenia i zebrań Prezydium.
7) Skarbnik jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia.
8) W wypadku, gdy Prezydent, Sekretarz Generalny, lub Skarbnik nie mogą pełnić swych funkcji, ich działalność przejmują zastępcy.


§ 14
Komisja Rewizyjna

1) Co najmniej dwie, a najwyżej trzy osoby mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji na okres dwóch lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do żadnego organu Stowarzyszenia (za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), którego działalność jest przedmiotem rewizji.
2) Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca kontrola działalności oraz kontrola spraw finansowych Stowarzyszenia odnośnie prawidłowości wystawiania rachunków i wykorzystywania środków zgodnie z postanowieniami statutu.
3) Czynności prawne dokonywane między członkami Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszeniem wymagają zezwolenia Walnego Zgromadzenia. W innych sprawach do członków Komisji Rewizyjnej odnoszą się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 8 do 10.


§ 15
Sąd Koleżeński

1)Do rozwiązywania sporów wynikających przede wszystkim z członkostwa w Stowarzyszeniu powołuje się wewnętrzny sąd koleżeński. Sąd ten jest "organem rozjemczym" w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach z 2002 r., nie jest natomiast sądem rozjemczym w rozumieniu §§ 577 austriackiego kodeksu postępowania cywilnego.
2)Sąd Koleżeński składa się z trzech zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Jest on tworzony w ten sposób, że jedna ze stron sporu w piśmie skierowanym do Prezydium wyznacza jednego z członków Stowarzyszenia na sędziego sądu. Na wezwanie Prezydium drugi uczestnik sporu wyznacza ze swojej strony członka sądu koleżeńskiego. Po powiadomieniu przez prezydium w ciągu siedmiu dni, wyznaczeni członkowie sądu wybierają w ciągu dalszych 14 dni trzeciego zwyczajnego członka Stowarzyszenia na Przewodniczącego sądu koleżeńskiego. W razie równej liczby głosów, wybór z grona zaproponowanych osób następuje drogą losowania. Członkowie sądu nie mogą należeć do żadnego organu Stowarzyszenia (z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), którego działalność jest przedmiotem sporu.
3)Sąd koleżeński po wysłuchaniu obu stron rozstrzyga w obecności wszystkich swoich członków zwykłą większością głosów. Decyzje podejmuje on w najlepszej wierze i w zgodzie ze swym sumieniem. Jego orzeczenia są wewnątrz Stowarzyszenia decyzjami ostatecznymi.
4)Członkowie, którzy utrudniają utworzenie Sądu Koleżeńskiego w przypadku zaistnienia sporu wynikłego z działalności Stowarzyszenia lub nie uznają decyzji tego sądu, mogą zostać wykluczeni przez Prezydium z szeregów Stowarzyszenia .


§ 16
Dobrowolne Rozwiązanie Stowarzyszenia

1) Dobrowolne rozwiązanie Stowarzyszenia może zostać uchwalone jedynie w ramach Walnego Zgromadzenia i tylko większością dwóch trzecich oddanych ważnych głosów.
2) To Walne Zgromadzenie winno również podjąć uchwałę o likwidacji spraw majątkowych - o ile Stowarzyszenie majątek posiada. W szczególności winno ono powołać likwidatora i podjąć uchwałę, komu tenże winien przekazać majątek pozostały po pokryciu pasywów. O ile jest to możliwe i dozwolone, majątek ten winien przypaść organizacji nastawionej na realizację tych samych lub podobnych celów, co rozwiązane Stowarzyszenie, dobru ogólnemu lub pomocy społecznej.


Wszystkie, odnoszące się do osób stojących w stosunku do Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, a zawarte w niniejszym Statucie sformułowania, które, wynikając z aktualnie będącej w użyciu gramatyki języka polskiego, przedstawione zostały w jakiejkolwiek formie rodzajowej, nie mają nic wspólnego z faktyczną płcią danej osoby i dotyczą wszystkich osób bez względu na ich przynależność płciową.

 

Wiedeń, wrzesień 2008