Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
A

Abbau (niem., chem.) Degradacja, rozkład. ~ von Kunstoffen - degradacja tworzyw szucznych.
Abblasen (niem., techn.) Zdmuchiwać.
Abblätern (niem., techn.) Złuszczać.
Abfackelungsystem (niem., chem., techn.) Spalanie gazu w pochodni.
Abfall (niem.) Odpad. ~ablagerung - składowanie odpadów; ~analyse - analiza odpadów, ~arm - małoodpadowy; ~behälter, ~eimer - pojemnik na odpady; ~behandlung - obróbka odpadów; ~behandlungsanlage, ~verwertungsanlage - zakład obróbki (utylizacji) odpadów; ~beseitigung, ~entsorgung - usuwanie odpadów; ~entsorgung - usuwanie odpadów, gospodarka odpadami; ~entsorgungsindustrie - przemysłowe zagospodarowanie odpadów; ~strom - strumień odpadów; ~transporter - samochód do transportu odpadów; ~-Trommeltrockner - bębnowa suszarka odpadów; ~wirtschaft - gospodarka odpadami; ~zerkleinerer - rozdrabniarka odpadów.
Abfluß, Ausfluß (niem., techn.) Odpływ, wypływ. ~geschwindigkeit - szybkość odpływu; ~strömung - struga odpływu.
Abgas (niem., techn.) Spaliny. ~reinigung - oczyszczanie spalin.
Abhitzekessel (niem., techn.) Kocioł odzysknicowy.
Abkippen (niem., techn.) Rozładowanie. Abkippstelle - miejsce rozładunku.
Ablageband (niem., techn.) Taśma wyładowcza.
Ablagerungshöhe (niem., techn.) Wysokość składowania.
Abluft (niem., techn.) Powietrze odlotowe.
Abraumhalde, Halde (niem., techn.) Zwał, zwał usuniętej warstwy ziemi.
Abrieb (niem., techn.) Ścieranie.
Absatz (niem.) Akapit.
Abscheider (niem., techn.) Separator. Abscheidung der Schwerfraktion - wytrącanie frakcji ciężkiej.
Absetzteich (niem., techn.) Staw sedymentacyjny.
Absorptionsvermögen (niem., techn.) Zdolność absorbcyjna.
Abstreifen (niem., techn.) Zgarniać. ~ der Schwimmdecke - zgarnianie kożucha ciał pływających.
Abwärme (niem., techn.) Ciepło odlotowe. ~kessel - kocioł odzysknicowy; ~nutzung - wykorzystanie ciepła odlotowego.
Abwasser (niem., techn.) Ścieki. ~abfluß, ~ablauf - odpływ ścieku; ~auslaß - wylot ścieku; ~becken, ~behälter - zbiornik ściekowy; ~behandlung - oczyszczanie ścieków; ~behandlungsanlage, ~reinigungsanlage - oczyszczalnia ścieków; ~reinigung - oczyszczanie ścieków; ~sammler - kolektor ściekowy; ~teich - staw ściekowy.
Abwind (niem., techn.) Zstępujący prąd powietrza.
Abzugsgraben (niem., techn.) Rów odwadniający, osadnik, wpust uliczny.
Account (ang.) Konto, rachunek.
ADC (ang.) Przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwornik A-C. Urządzenie zamieniające sygnały analogowe na postać cyfrową. Często spotykane w urządzeniach sterujących, cyfrowej obróbce sygnałów, telefonii cyfrowej itp. Skrót z ang.: Analog-Digital Converter.
Address bus (ang., inf.) Szyna adresowa, magistrala adresowa, patrz: bus.
Addierer (niem., autom., elektr., inf.) Wzmacniacz sumujący, sumator (analogowy, lub cyfrowy).
Addierer mit Parallelübertrag (niem., elektr.) Sumator z przeniesieniami równoległymi.
Addierverstärker (niem., elektr.) Wzmacniacz sumujący .
Adressbus (niem., inf.) Szyna adresowa, magistrala adresowa, patrz: bus.
Adressbereich (niem., inf.) Przestrzeń adresowa.
Adressfeld (niem., inf.) Pole adresu operacji .
Adressiermodus (niem., inf.) Tryb adresowania .
Adresswort (niem., inf.) Słowo adresowe .
Adresszähler (niem., inf.) Licznik adresów .
Adsorbtion (niem., techn.) Adsorbcja. ~s-Belebungs-Verfahren - proces adsorbcyjno-biologiczny osadu czynnego.
ADV (niem. inf.) Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Skrót z niem.: Automatisierte Daten Verarbeitung
Aerob (niem., biol, chem., techn.) Tlenowy. ~e Behandlung - tlenowa obróbka; ~e Stabilisierung - tlenowa stabilizacja; ~er Vorgang - tlenowy proces; ~e Zone - strefa tlenowa.
Aerosol (niem.) Aerozol.
Aktiv Kohle, aktiv Koks (niem., techn.) Węgiel aktywny, koks aktywny. Aktivkohlefilter - filtr z węglem aktywnym.
Alkalinität (niem., chem., techn.) Zasadowość.
Alkalisch (niem., chem., techn.) Alkaliczny (zasadowy). ~e Stabilisierung - stabilizacja alkaliczna.
Allzweckrechner (niem., inf.) Kalkulator uniwersalny .
Altlast (niem., techn.) Zastarzałe zanieczyszczenia, skażenia. ~sanierung - sanitacja składowisk zastarzałych odpadów; Alteisen - złom żelazny; Altglass - stłuczka szklana; Altholz - drewno odpadowe; Altmetall - złom metalowy; Altmetallverwerter - utylizator złomu metalowego; Altöl - olej spracowany; Altpapier - makulatura; Altstoff - surowiec wtórny; Altstoffsammelstelle - punkt zbioru (skupu) surowców wtórnych; Altstoffverwertung - wykorzystanie (utylizacja) surowców wtórnych.
ALU (ang., inf.) Jednostka arytmetyczno-logiczna, arytmometr. Skrót ang. Arithmetic Logic Unit.
Ammoniak (niem.) Amoniak
Anaerob (niem., biol., chem., techn.) Beztlenowy. ~e Behandlung, ~er Vorgang - proces beztlenowy; ~e Stabilisierung - stabilizacja beztlenowa, fermentacja metanowa; ~e Zersetzung - rozkład beztlenowy,
Analog (ang., niem., autom., elektr., inf.) Analogowy; sygnał, urządzenie - np. telefon, odbiornik; ~er Vergleicher - komparator analogowy.
Anlage (niem.) Urządzenie. Stereoanlage - wieża stereo(foniczna).
Anorganisch (niem., chem.) Nieorganiczny
Anoxisch (niem., chem.) Niedotleniony, anoksyczny. Anoxische Behandlung - proces zachodzący w warunkach anoksycznych.
Anschlußstelle (niem., elektr., inf.) Złącze.
Antriebsrolle (miem., elakust., mech. itd.) Rolka napędowa .
Anwender (niem.) Użytkownik, np. (inf.) programu lub systemu komputerowego.
Anwenderprogrammierbare PLA (niem., elektr.) Matryca logiczna programowana przez użytkownika, struktura logiczna programowana przez użytkownika.
Anwendung (niem.) 1. (inf.) Program (komputerowy)
2. (pot.) Zastosowanie.
Arbeitsplatzgebundener Rechner (niem.) Komputer osobisty.
ARI (niem.) Auto-radio-informacja. Oznaczenie systemu cyfrowej transmisji danych dodatkowo do programu radiowego w zakresie UKF. Skrót z niem. Autofahrer-Rundfunk-Information.
Aromatisch (niem., chem.) Aromatyczny. ~e Stoffe, ~e Verbindungen - związki aromatyczne.
Asbest (niem.) Azbest.
Ascheabscheider (niem., techn.) Separator popiołu.
ASCII Najbardziej rozpowszechniony standard kodowania znaków. Zestaw ASCII zawiera litery alfabetu, cyfry oraz różnorodne znaki i symbole. Początkowo było to 128 znaków i odpowiadających im kodów, obecnie w zakresie powyżej 128 znajdują się znaki wielu alfabetów narodowych. Skrót z ang.: American National Standard Code for Information Interchange.
Arithmetik-Logik-Einheit (niem., inf.) patrz: ALU.
Arithmetische Logikeinheit (niem., inf.) patrz: ALU.
Arithmetischer Überlauf (niem., inf.) Nadmiar arytmetyczny, przeniesienie.
Audiosignal (niem.) Sygnał akustyczny. Patrz: Signal
Assemblieren (niem., inf.) Kompilować, tłumaczyć program z języka asembler na kod maszynowy. Program tłumaczący nosi nazwę asemblera.
Assemblierung (niem., inf.) Kompilacja.
Auflösung (niem.) Rozdzielczość. Bildschirm~ - rozdzielczość ekranowa, Druck~ -rozdzielczość w druku.
Auflösungsfaktor (niem.) Współczynnik rozdzielczości, stopień rozdzielczości.
Aufnahme 1. (niem. elakust.) Zapis dźwięku, rejestracja dźwięku. 
2. (techn.) Wchłanianie.
Aufnahmekopf (niem. elakust.) Głowica zapisująca (np. w magnetofonie).
Auftau Mittel (niem., techn.) Środek rozmrażający.
Aufzeichnungskopf (niem., elakust.) Głowica zapisująca (np. w magnetofonie).
Aufzeichnungsstrom (niem., elakust.) Prąd w głowicy zapisującej.
Aufzeichnungsverstärker (niem., elakust.) Wzmacniacz zapisu.
Aufzeichnungs-Wiedergabe Kopf (niem., elakust.) Głowica zapisująco odczytująca (uniwersalna).
Ausbrand (niem., techn.) Wypalanie.
Ausfallsicheres System (niem.) System (układ) odporny na uszkodzenia.
Ausgangslastfaktor (niem., elektr.) Obciążalność wyjściowa.
Auslaugung (niem., chem., techn.) Wymywanie, eluowanie. Auslaugtest - test ługowania.
Ausleger (niem. arch., mech.) Wysięgnik.
Ausschneiden (niem.) Wyciąć.
Ausspülen (niem., techn.) Wypłukiwać. Ausspülung von Sedimenten - wypłukiwanie odpadów.
Austastlücke (niem. elektr. TV) Odstępy między impulsami w sygnale wygaszania.
Ausstrich, Ausstreichen (niem., garb., techn.) Wygładzanie.
Autodimensioning (ang., arch., inf., mech.) Automatyczne wymiarowanie (dokonywane np. przez -> program CAD).
Autoelektronik (niem.) Elektronika samochodowa.
Automation (niem.) Automatyzacja.
Automatische Kupplung (niem.) 1. Sprzęgło automatyczne.
2. Sprzęg automatyczny.
Automatische Spracherkennung (niem., inf.) Automatyczne rozpoznawanie mowy.
Automatische Überwachungsschaltung (niem., elektr.) Układ kontroli automatycznej, układ automatycznego nadzoru, układ nadzorczy.
Avalanchefotodiode (niem., elektr.) Fotodioda lawinowa.
Axial probe (ang., elektr.) Sonda (pomiarowa) osiowa.